Ипократис Пападимитракос - Открийте вашето нормално хранене без диета | - Ипократис

Меню
  1. Начало
  2. /
  3. Условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия за използване на уебсайт http://www.ipokratis.bg

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между сайта www.ipokratis.bg , собственост на Логия ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://www.ipokratis.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Логия ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205632027 адрес София, бул. Христо Смирненски 4, имейл адрес info@ipokratis.bg, телефон 0888573974.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на сайта www.ipokratis.bg и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от него, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

 

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - http://www.ipokratis.bg  и всички негови подстраници.

Потребител - всяко лице, което посети уебсайта, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от уебсайта към негови съставни части или други уебсайтове

Клиент - всяко физическо или юридическо лице, което направи поръчка за закупуване на дадена програма през Сайта.

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

Предоставяни услуги

1. Чрез Сайта се предоставят платени консултантски услуги от Ипократис Пападимитракос. Потребителите имат възможност да изберат между два вида програми – Онлайн и Кабинет.

1.1. Онлайн програмата

1.1.1. Онлайн програмата включва:

1.1.2. Онлайн програмата не е медицинска услуга и представлява услуга от разстояние, като за нея не се прилагат правилата на Глава Четвърта от Закона за защита на потребителите.

1.1.3. Клиентът разбира, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, поради липсата на осъществен директен и непосредствен преглед от съответния специалист и приема и се съгласява с този риск.

1.1.4. Клиентът разбира, че услугите, предоставяни от Сайта не заместват личната консултация с общопрактикуващия лекар или специалист.

1.2. Програма Кабинет

1.2.1 Програмата Кабинет включва всички елементи на Онлайн програмата, описани в точка 1.1.1. от настоящите Условия, както и:

 

2. Бременни жени, лица под 18г. възраст, Потребители с онкологично заболяване, с диабет първи тип, както и с комбинация от различни специфични заболявания могат да ползват само програмата Кабинет, но не и Онлайн програмата.

 

3. С приемане на общите условия клиентите декларират следните обстоятелства: 3.1. Клиентът разбира, че услугите, предоставяни от Ипократис Пападимитракос не заместват личната консултация с общопрактикуващия лекар или специалист.

3.2. Клиентът декларира, че е уведомен за обстоятелството, че Ипократис Пападимитракос предоставя поисканата услуга, но не предлага услуги, които да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, свръзан с наличното състояние/проблем. Доставчикът на услугите не може да даде пълни и абсолютни гаранции или обещания за постигане конкретен желан резултат от клиента.

3.3. Клиентът е отговорен да следи състоянието си и да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения.

3.4. Клиентът разбира и приема, че през Сайта не се предоставят медицински услуги. Между клиентът и доставчикът на услугите не се създават отношения като между пациент и лекар.

3.5. Клиентът разбира, че в срока на предоставяне на услугата могат да настъпят различни промени или/или усложнения на неговото състояние, които доставчикът на услугите не може да предвиди и за които следва да се обърне към общо практикуващ лекар, специалист от извънболнична или болнична помощ или спешна помощ.

3.6. Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.

 

Поръчка

4. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите слуги.

4.1. За да направят поръчка на услугата Онлайн Програма, Потребителите е необходимо да попълнят въпросник на Сайта, включващ въпроси касаещи лични данни като: име, пол, възраст, килограми, височина, здравословно състояние, физическа активност, хранителни предпочитания.

4.1.1. С приемане на общите условия Клиентът се съгласява, че доставчикът на услугата има достъп до предоставената от тях информация и лични данни. Консултантът по хранене Ипократис Пападимитракос изготвя хранителен режим и предоставя консултации на всеки Клиент в съответствие с предоставената от него информация във въпросника за поръчка и допълнителната информация, ако има такава, предоставена по време на ползване на услугата.

4.1.2. Търговецът си запазва правото да откаже поръчка, при невъзможност за предоставяне на услуга. В този случай платената от клиента предварително сума, се възстановява в пълния й вид.

4.1.3. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца. 4.1.4. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

4.2. За да направят поръчка на услугата Кабинет, Потребителите могат да си запазят час за консултация на телефона, предоставен в Сайта, както и да направят заявка за поръчка, като попълнят краткия въпросник от страницата http://www.ipokratis.bg//programi-kabinet/  в Сайта. Ако изберат да направят заявка през Сайта, Потребителите е необходимо да предоставят лични данни като име, имейл и телефонен номер. Доставчикът на услугата използва предоставените данни, за да се свърже с Потребителите по телефона и да се запише час за консултация.

4.2.2. Договорът за услугата Кабинет се счита за сключен от момента на посещение на Потребителя в кабинета на Ипократис Пападимитракос на адрес София, бил. Христо Смирненски 4, партер.

 

5. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

5.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 

Цени

6. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

6.1. Цените на услугите включват ДДС.

 

7. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

8. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

8.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

 

Плащане

9. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 

10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

11. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

 

Отказ от поръчка и възстановяване на платена цена

12. Клиентът има право да се откаже от направена на Сайта поръчка единствено преди изпълнението на услугата от Ипократис Пападимитракос (до 5 работни дни след потвърждение на поръчката). В този случай заплатената от Клиента сума му се възстановява в пълния й размер. Цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване. Отказът от поръчка се прави посредством изпращане на имейл с текст „Искам да канселирам поръчката си“ и посочване на номера на поръчка на имейл адрес info@ipokratis.bg.

13. Предлаганите от Сайта услуги, а именно изготвянето на индивидуални хранителни режими, са стоки и/или услуги, за които законът не е предвидил възможност да бъде упражнено право на отказ и връщането им, освен в случая, описан в т.12.

14. Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите (чл.57 и сл.), пpaвoтo нa oтĸaз, от страна на потребителя, нe ce пpилaгaзa за дocтaвĸaта нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

Интелектуална собственост

15. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

16. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

17. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

18. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

19. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

Изменение на общите условия

20. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

21. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

22. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

Профил и лични данни

23. В периода на програмата си всеки клиент получава достъп до свой личен профил в сайта www.ipokratis.bg. Всеки клиент влиза в профила си с имейла, с който е направил поръчката си и с паролата, предоставвена при поръчка. В профила си ввсеки клиент може: да види своята програма; да види и избере предложения за рецепти; да въвежда прогреса си; да комуникира лично с Ипократис под формата на текстови съобщения (чат).

 

24. При липса на активен режим за повече от шест календарни месеца, всички данни за клиента, включително изготвените за него хранителни режими и профила му, се изтриват в съотвветствие с политиката ни за защита на личните данни. 

 

Приложимо право

25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Използваме "бисквитки", за да улесним ползваемостта на Сайта. Вижте нашата политика за бисквитки.
X